Bij Watoto maakt het rentmeesterschap integraal onderdeel uit van alles wat we doen. We beseffen dat de aan ons toevertrouwde middelen levens kunnen veranderen.

We optimaliseren onze middelen en verdelen deze naar waar ze het meest nodig zijn. We volgen en beoordelen de programma’s en uitgaven zorgvuldig. We gebruiken donaties en schenkingen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Steeds zoeken we naar het maximale effect. De overhead kosten proberen we zo laag mogelijk te houden.

Financiering
Watoto Child Care minisries valt onder de verantwoordelijkheid van Watoto Church (voorheen KPC). De kerk heeft een morele en financiële plicht in de ondersteuning. Geld gedoneerd aan Child Care zal niet beschikbaar zijn voor de kerk. Sinds 1994 bouwen we aan langdurige relaties met internationale partners, die ons voorzien van hulpmiddelen (geld, kennis en mensen). Deze relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect, integriteit en transparantie.

Regionaal vertegenwoordigd
Om de internationale contacten goed te kunnen onderhouden, heeft Watoto wereldwijd kantoren opgericht, in Oeganda, Canada, USA, Australië, Azië en Europa (Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland). Elk kantoor heeft een eigen bestuur, die zorgt voor het lokale beleid, regelgeving en verantwoording. De regionale vertegenwoordigers vallen onder het Internationale Bestuur van Watoto.

Financiële verslaglegging
We stellen elk jaar een financieel jaarverslag op, na een integrale beoordeling door onafhankelijke accountants (momenteel EY). Deze verslagen voldoen aan internationale standaarden voor financiële verslaglegging. Inkomsten en uitgaven worden afzonderlijk verantwoord. Onder de inkomsten vallen donaties, legaten en sponsorgelden. De jaarverslagen zijn schriftelijk aan te vragen bij de desbetreffende kantoren.

ANBI
Watoto is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Watoto gebruik kan maken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Belastingvoordeel
Giften die je aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Als je minimaal 5 jaar lang een bepaald bedrag aan Watoto wilt schenken, is het bedrag 100% aftrekbaar van de inkomensbelasting als je dit regelt in een notariële akte (periodieke giften).

Wilsbeschikkingen
Wanneer je het werk van Watoto wilt ondersteunen door middel van een nalatenschap, kun je dit in overleg met Watoto Nederland testamentair laten vastleggen. We denken hierover graag met je mee. Neem hierover telefonisch contact met ons op.

Privacy Policy
We vinden jouw privacy belangrijk. Voor meer informatie over onze privacy policy, klik hier.

Watoto jaarverslag 2019

Watoto jaarverslag 2018

Watoto jaarverslag 2017

Watoto jaarverslag 2016

Watoto jaarverslag 2015